hizmetlerimiz

Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Sektörler

Uluslararası

Pratik

Bilgiler

Sirküler

 • Yeminli Mali Müşavirlik ve Vergi Hizmetleri

  Referans olarak 15 yılı aşkın bir süredir sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve çalışma arzumuzla, müşterilerimize etkin ve akılcı vergi politikaları önermek, teknolojiyi içselleştirmiş ekibimizle çözüm ortağı olarak müşterilerimizin daima bir adım önde olmalarını sağlamak temel misyonumuzdur.

   

  Tam tasdik ve vergi danışmanlığına ilave olarak Yeminli Mali Müşavir tarafından sağlanması gereken tüm hizmetleri sunmaktayız. Yeminli Mali Müşavirlerimizin kamu ve özel sektör tecrübeleri, yoğun bir eğitim sürecinden geçen çalışanlarımızın bilgi ve deneyimleri ile her türlü ihtiyacınıza cevap vermekteyiz.

   

  Tam Tasdik

  Firmaların belirli bir mali takvim yılı içerisinde yapmış oldukları mali işlemlerin denetimini içerir. Tam tasdik dönemi içerisinde, Referans olarak ekipler halinde yaptığımız sürekli denetimlerle firmaların muhasebe uygulamalarının vergisel sonuçları denetimden geçirilmekte, vergi mevzuatına uygunluk sağlanarak firmanın riskleri en aza indirilmektedir. Denetim dönemi sonunda düzenlenen Tam Tasdik Raporları ile şirketlerin mali uygulamalarının yasal mevzuatlara uygunluğu rapora bağlanmaktadır.

   

  Bu kapsamda, müşterilerimizin mal alışında bulundukları firmalar nezdinde titiz bir karşıt inceleme çalışması yürütülerek, firmaların gerek tam tasdik döneminde gerekse daha sonraki yıllarda karşılaşabilecekleri ticari ve mali sıkıntıların önüne geçilmektedir.

   

  KDV İadesi

  İlgili mevzuat uyarınca 5.000.-TL üzeri nakit KDV iadesinin mümkün olabilmesi için Yeminli Mali Müşavir raporunun ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. KDV iade süreci, yasal mevzuatın değişkenliğinin yanısıra vergi dairesi bazında bile uygulamaların değişebilmesi, Vergi İdaresinin görüşlerinin önem arz etmesi ve bu nedenle yakından takip edilmesi gerekliliği ve karşıt inceleme sürecinde yaşanan aksaklıklar gibi nedenlerle uzun zaman alabilmektedir. Bu noktada, tecrübe büyük önem arz etmekte ve mükelleflerin KDV iadelerini doğru ve hızlı bir şekilde alabilmeleri firmaları, finansman yükünden kurtarmaktadır.

   

  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internetin etkin kullanımını sağlayan yeni KDV düzenlemeleri ile uyumlu yapılması gereken birçok çalışma Referans kadrosunun sahip olduğu bilgi, tecrübe ve deneyimi ile en kısa zamanda tamamlanmaktadır.

   

  Transfer Fiyatlandırması

  Transfer Fiyatlandırması düzenlemeleri ile, ülkelerin vergi kaybını önlemek için mükelleflerin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yaptıkları tüm işlemlerinin emsaline uygunluğu aranmaktadır. Bu noktada, her firmaya özgü stratejiler belirlemek önem kazanmaktadır. Referans olarak, sahip olduğumuz derin tecrübe ile firmalara özel Transfer Fiyatlandırması stratejileri belirleyerek ileride yaşanabilecek olası sorunlarına kalıcı çözümler sunmaktayız.

   

  Vergi idaresi ile peşin fiyat anlaşmalarına danışmanlık yapma, Transfer Fiyatlandırması raporu hazırlama da sunduğumuz hizmetler arasındadır.

   

  Transit Ticaret Mevzuat ve Uygulamaları

  Yurtiçindeki ve yurt dışındaki müşterilerimizin transit ticaret mevzuatı konusunda aydınlatılması sağlanarak, vergisel yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca uygulamada ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin zamanında hazırlanması sağlanarak resmi kurumlarla olan ilişkilerin doğru ve hızlı yürütülmesi sağlanmaktadır.

   

  Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleri

  İthalat ve ihracattaki artış ve daha çok mükelleflerin yurtdışı işlerinde yaşanan artışlar, gümrük ve dış ticaretle ilgili konuların daha fazla önem kazanmasına yol açmıştır. Referans olarak, sahip olduğumuz bilgi birikimi ile yurtdışı mal alış ve satışlarına ilişkin işlemler başta olmak üzere bu konu kapsamında değerlendirilebilecek her türlü konuda müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

   

  - Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları

   

  - Gümrük Vergileri

   

  -  Sorumlu Sıfatıyla KDV Uygulamaları

   

  - Gümrükte KDV Uygulamaları

   

  - ÖTV Uygulamaları

   

  - Geçici İthalat

   

  - Bedelsiz İthalat

   

  - Transit Ticaret Uygulamaları

   

  - Finansal Leasing (Cross Border Leasing)

   

  - Serbest Bölgeler

   

  - Avrupa Birliği Uygulamaları

   

  - Serbest Ticaret Antlaşmaları

 • Bağımsız Denetim

  Bağımsız denetim hizmetimiz, başta halka açık ve hisseleri borsada işlem gören firmalar olmak üzere yasal mevzuat çerçevesinde bağımsız denetime tabi şirketlerin denetimini kapsar. Bağımsız Denetim hizmetimiz, Uluslararası Finansal Raporlama İlkeleri ve TFRS ile uyumlu bir şekilde bağımsızlık ilkesinden ödün vermeden yürütülmektedir. Şirketlerin finansal raporlarının denetimleri, tamamı Kamu Gözetimi Kurumu’ndan denetim lisansı sahibi ve bu alanda deneyimli personelimiz tarafından yürütülmektedir.

   

  Firmamız, KGK, SPK ve EPDK tarafından bağımsız denetim yetkisi almış olup, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre denetim hizmeti sunmaktadır.

 • Danışmanlık

  Vergi Danışmanlığı

  Referans olarak tüm bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile her türlü vergisel konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca müşterilerimizin idare ile yaşayabilecekleri vergisel sorunlarda, onlara çok yönlü irdelenmiş en uygun çözüm önerilerini sunmaktayız. Olası vergi incelemeleri sırasında veya sonrasında da, gerek uzlaşma gerekse dava sürecinde gerekli tüm danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

   

  Danışmanlık sürecinde müşterilere verilen görüşlerin öneminin farkında olarak onlara en güvenilir ve özel durumlarına en uygun çözümü sunmaktayız.

   

  Tüm dava aşamaları vergi mevzuatı konusunda son derece bilgi sahibi olan Yeminli Mali Müşavirlerimiz tarafından bizzat takip edilmektedir. Yeminli Mali Müşavirlerimiz tarafından takip edilen ihtilaflı vergi konuları ve davaları arasında Türkiye'nin önde gelen firmaları bulunmakta olup, tüm firmalarımızın hakları titizlikle aranmaktadır.

   

  Mali Hukuk Danışmanlığı

  Referans sahip olduğu tüm bilgi, tecrübe ve donanımı ile şirketlerin mali konulardaki hukuki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Yeminli Mali Müşavirlerimiz, Maliye Bakanlığı'nda ve özel sektörde elde ettikleri tecrübe ve bilgileriyle şirketlerin bu alanda karşılaştıkları hukuki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Genç ve dinamik çalışan ekibimiz, müşterilerimize en güncel bilgiyi hızlı ve etkin bir biçimde sunarak ihtiyaçlarına cevap vermektedirler.

   

  Bu kapsamda, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye gibi özellikli konular başta olmak üzere ticari faaliyetlerinde karşılaşılan tüm mali konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

   

  Uluslararası Vergi Hizmetleri

  Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımların son yıllarda artış göstermesi sonucunda Referans müşteri portföyüne birçok önemli yabancı firma dahil olmuştur. Yabancı merkezli bu firmaların sadece yerel mevzuat ile ilgili gereksinimleri olmayıp, aynı zamanda Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve İkili Anlaşmalar kapsamında da ihtiyaçları doğmaktadır. Bu çerçevede, firmaların yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler ve firmalara sağlanan avantajlar yabancı yatırımcılar için büyük önem arz etmektedir.

   

  Referans, Maliye Bakanlığı’nda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) ve İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar bölümlerinde Üst Düzey yönetici olarak görev yapmış ortakları başta olmak üzere sahip olduğu deneyim ve bilgi ile yabancı firmaların ihtiyaçlarına kapsamlı cevaplar vermektedir.

   

  Bu konudaki danışmanlık sürecinde, yerli ve yabancı müşterilerimizin taleplerine yazılı görüşler vermenin yanı sıra istekleri doğrultusunda toplantılara iştirak ederek ihtiyaç duydukları konularda çok yönlü çözüm önerileri sunulmaktadır.

   

  Şirket Kuruluş, Birleşme, Bölünme ve Devir İşlemleri

  Yerli ve yabancı tüm gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla kurmak istediği şirketler için bilgi ve tecrübelerimiz ışığında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirket kuruluş işlemlerinden, karmaşık ortaklık yapısına uygun yönetim ve yetki belirlemesine, nevi değişikliğinden devir, bölünme işlemlerine kadar her türlü tescile konu işlemlerde danışmanlık yapmaktayız.

   

  Birleşme, devir, tam ve kısmi bölünme, hisse değişimi konularında yapmış olduğumuz işlem sayısı ve kazandığımız tecrübe dikkate alındığında sektörün öncü şirketlerinden biri olduğumuzu belirtmek isteriz.

   

  Şirketlerin hangi yöntemi seçmelerinin daha avantajlı olacağının belirlenmesinden, devre veya bölünmeye konu bilanço veya varlıkların tespiti, ilgili değerlemelerin yapılması, tescil işlemleri, devir veya bölünme öncesi ve sonrası muhasebe kayıtlarının yapılması noktasında verilen danışmanlık hizmetleri, bu konuda vermiş olduğumuz hizmetlerin başlıcalarıdır.

   

  Halka Arz Danışmanlığı

  Şirketler için en önemli finansman yollarından birisi de şirket hisselerinin halka arz edilmesidir. Ancak halka arz süreci başından sonuna kadar çok özel ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir.

   

  Referans olarak halka arz olacak şirketlere bu süreç boyunca hizmet vermekteyiz. Uzman kadromuz şirketlere, ihtiyacı olan tüm finansal raporların hazırlanmasında ve yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerde yardımcı olmakta ve sorunsuz bir halka arz işleminin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

   

  Teşvik Uygulama ve Destek Danışmanlığı

  Referans olarak, Teşvik belgeli yatırımlara sağlanan desteklerden, Serbest Bölgelerde yürütülen faaliyetlere yönelik teşviklere, Ar-Ge teşviklerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan desteklere kadar tüm teşvik ve destek unsurlarını yakından takip etmekte, hem genel nitelikteki hem de her sektöre özgü teşvikler konusunda müşterilerimizi sürekli bilgilendirmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

   

  Devletlerin ve uluslararası kuruluşların müteşebbislere sağladığı teşvik, destek ve fonlar çoğu zaman bağımsız bir raporla denetlenmek zorundadır. Bu kapsamda, müşterilerimizden bu tür teşvik ve desteklerden yararlananların mali uygunluk raporları, fonu sağlayan kurumun istekleri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Müşterilerimizin olası yatırımlarının da, destek ve teşvik şartları karşısındaki durumu da araştırılmakta, mali ve vergisel sonuçlarına ilişkin raporlar sunulmaktadır.

   

 • Vergi Uyuşmazlıkları

  Vergi mevzuatının, karmaşık yapısı, uygulamalarda idare ile mükellefler arasında ihtilafların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Vergi ihtilafları idari başvurular yoluyla çözümlenebileceği gibi yargısal yolllara da başvurulması gerekebilmektedir.

   

  Şüphesiz ki, bu karmaşık yapı içinde ihtilafların çözümü, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır. Özellikle yargı organları ile idare arasındaki görüş farklılıkları da iyi bilinmesi gereken hususlardan olup, Referans olarak yakından takip ederek hazırlamış olduğumuz güncel, sistematik ve tasnifli yargı kararları arşivi ile müşterilerimize yol gösterici olmaktayız.

   

  Yargı kararlarının yakından takip edilmesi ve idari otoriteler ile yargı kararları arasındaki çelişkilerin tespit edilmesi, müşterilerimize hem uyuşmazlıkların çözümünde, hem de olası bir uyuşmazlık yaşanmadan önce tedbir alınması anlamında ciddi katkı sağlamaktadır. Yaşanabilecek bu tür çatışmaların her aşamasında, deneyimli ve kaliteli çalışanlarımız müşterilerimizin yanında olacaklardır.

   

  Vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

   

  - Vergi incelemeleri esnasında ve sonrasında ilgili makamlara bilgi vermek, açıklamalar yapmak, inceleme elemanları ile görüşmek ve yapılacak toplantılara iştirak etmek, tutanakları gözden geçirmek, bilgi belge ve dökümleri hazırlamak.

   

  - Tarhiyat öncesi ve/veya sonrası uzlaşma komisyonlarına başvurularda bulunmak, komisyon toplantılarına katılmak,

   

  - Üst idari makamlara düzeltme başvuruları yapmak

  - Vergi yargı organlarına yapılacak başvuruları hazırlamak.

   

  - Şirketimiz müşterilerine kamu idareleriyle olan ilişkilerinde yardımcı olmak ve özellikle yazılı görüş(mukteza/özelge) almak, alınan yazıların değerlendirilmesi konularında profesyonel destek sağlamak.

 • Kurumsal Finansman

  Günümüz dünyasında, şirketlerin öngörülebilir tahminler oluşturup, yatırımlar yapabilmesi doğru bir finansman ayağını oluşturmalarıyla yakından ilgilidir. Bu noktada, piyasa risklerinin yanısıra, şirket içi teknik ve mali risklerin belirlenmesi de büyük önem arz etmektedir. Referans olarak bu konuda başlıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

   

  - Şirket alım, satım ve yeniden değerleme işlemlerinde finansal riskleri ortadan kaldırmaya yönelik risk faktörleri denetimi yapmak.

   

  - Ortaklık durumlarında kayıtlara ve tablolara yansımamış, önceden doğmuş ve sonradan doğabilecek finansal ve hukuki riskler konusunda müşterileri bilgilendirmek.

   

  - Şirket bütçeleme sistemlerinin kurulması.

   

  - Proje veya işletme finansmanında finansman modellerinin irdelenmesi

   

  - Şirket verilerinin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde raporlanması

 • Muhasebe Sistemi ve Teknik Destek

  Müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda, muhasebe ve mali işler yönetim hizmetleri kapsamında muhasebe, bordro, raporlama, sistem desteği ve benzeri konularda hizmet vermekteyiz.

   

  Bu kapsamda firmamızın sunduğu hizmetler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir.

   

  - Şirket yasal defter kayıtlarının ve mali tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve mali mevzuata uygunluğu açısından düzenlenmesi ve denetimi.

   

  - Şirket muhasebe kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin mali mevzuata uygunluğunun denetimi.

   

  - Kanunen verilmesi zorunlu beyanname, bildirge ve tabloların denetimi ve hazırlanması.

   

  - Holding, şirket veya iştiraklerinin mali yapılarının incelenerek reorganizasyonu çalışmalarının yapılması.

   

  - Yeni kurulacak şirketlerin mali yapı ve muhasebe sistemlerinin kurulması.

   

  - İmalat işletmelerinde maliyet hesaplarının denetimi.

   

  - Yıl sonu envanter işlemlerinin denetimi.

   

  - Yıl sonu faaliyet raporlarının hazırlanması.

   

  - Bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması.

   

  - Bordro ve personel yönetimi ile ilgili olarak destek sağlanması.

 • Eğitim

  Referans bilginin eşsiz gücüne inanmaktadır. Sahip olduğu tüm bilgi ve tecrübeleri kendi çalışanlarının yanı sıra müşterileriyle de paylaşmaktadır.

   

  Haftalık olarak düzenlenen eğitimlerimizde deneyimli çalışanlarımız belirlenen konularda sunumlar yapmaktadırlar. Önem arz eden ve özellikli konularda Yeminli Mali Müşavirlerimiz veya üniversite hocaları da çalışanlarımıza dönem dönem eğitim vermektedirler. Referans olarak takip eden değil yol gösteren olabilmek için şirket içi eğitime büyük önem verilmektedir.

   

  Müşterilerimize de, istekleri doğrultusunda eğitimler verilmektedir.

 • Türk Ticaret Kanunu

  6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, ticari hayatta önemli değişiklikler olmuştur. Uzman kadromuzla Kanunun yazım aşamasından itibaren yoğun bir inceleme ve değerlendirme yapılarak süreç takip edilmiş ve ticaret mevzuatına tam hakimiyet sağlanmıştır.

   

  Bu çerçevede, aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

  -Şirketlerin kuruluş ve faaliyete geçiş işlemleri

  -Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşme, bölünme ve devir işlemleri

  -Şirket genel kurul ve yönetim kurullarında önem arz eden iş ve işlemler

  -Temettü dağıtımlarının Kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi

  -Defter ve belgelerin TTK açısından uyumunun sağlanması

  -Sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinin koordinasyonu ve gerekli raporların hazırlanması

  -Teknik iflas, konkordato gibi özellikli hususların analizi

Tüm yayın hakları Referans Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. & Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye aittir